Bông tai Hưng Phát USA
test

Bông tai Hưng Phát USA

Trang chủ >> Bông Tai
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2 3 … 8  Trang sau
Vỏ Bông Tai Kim Cương E10255
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10255
Vàng:
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 20
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Bông Tai Kim Cương E10255

Vỏ Bông Tai Kim Cương E10255

18KGiá: 28.300.000 VND 
Vỏ Bông Tai Kim Cương E10284
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10284
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 72
Tổng trọng lượng (carat): 0.62
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Bông Tai Kim Cương E10284

Vỏ Bông Tai Kim Cương E10284

18KGiá: 33.300.000 VND 
Bông Tai Kim Cương E10183
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10183
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 150
Tổng trọng lượng (carat): 0.71
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Bông Tai Kim Cương E10183

Bông Tai Kim Cương E10183

18KGiá: 53.500.000 VND 
Vỏ Bông Tai Kim Cương E10763
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10763
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 16
Tổng trọng lượng (carat): 2.29
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Bông Tai Kim Cương E10763

Vỏ Bông Tai Kim Cương E10763

18KGiá: 135.900.000 VND 
Bông Tai Kim Cương E10274
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10274
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 116
Tổng trọng lượng (carat): 0.57
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Bông Tai Kim Cương E10274

Bông Tai Kim Cương E10274

WHTGiá: 31.700.000 VND 
Vỏ Bông Tai Kim Cương E10646
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10646
Vàng:
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 70
Tổng trọng lượng (carat): 0.56
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 40.500.000 VND 
Vỏ Bông Tai Kim Cương E10178
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm:
Vàng:
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Bông Tai Kim Cương E10178

Vỏ Bông Tai Kim Cương E10178

WHTGiá: 24.800.000 VND 
Bông Tai Kim Cương E10224
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm:
Vàng:
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Bông Tai Kim Cương E10224

Bông Tai Kim Cương E10224

WHTGiá: 30.500.000 VND 
Bông Tai Kim Cương E10841
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10841
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 22
Tổng trọng lượng (carat): 0.57
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Bông Tai Kim Cương E10841

Bông Tai Kim Cương E10841

18KGiá: 41.700.000 VND 
Vỏ Bông Tai Kim Cương E10789
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10789
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 48
Tổng trọng lượng (carat): 3.56
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Bông Tai Kim Cương E10789

Vỏ Bông Tai Kim Cương E10789

18KGiá: 59.100.000 VND 
Vỏ Bông Tai Kim Cương E10780
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10780
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 50
Tổng trọng lượng (carat): 0.63
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 42.100.000 VND 
Vỏ Bông Tai Kim Cương E10081
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10081
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 98
Tổng trọng lượng (carat): 0.61
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
WHTGiá: 43.000.000 VND 
Vỏ Bông Tai Kim Cương E10132
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10132
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 58
Tổng trọng lượng (carat): 0.64
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 38.300.000 VND 
Bông Tai Kim Cương E10738
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10738
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 64
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 142.400.000 VND 
Bông Tai Kim Cương E10326
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10326
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 78
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 50.100.000 VND 
Bông Tai Kim Cương E10260
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10260
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 10
Tổng trọng lượng (carat): 0.55
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 43.600.000 VND 
Bông Tai Kim Cương E10670
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10670
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 20
Tổng trọng lượng (carat): 0.14
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 19.600.000 VND 
Bông Tai Kim Cương E10281
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10281
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 140
Tổng trọng lượng (carat): 0.55
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 51.300.000 VND 
Bông Tai Kim Cương E10207
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10207
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 44
Tổng trọng lượng (carat): 0.66
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 31.400.000 VND 
Bông Tai Kim Cương E10203
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10203
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 10
Tổng trọng lượng (carat): 0.55
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 27.900.000 VND 
Bông Tai Kim Cương E10447
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10447
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 56
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 51.200.000 VND 
Bông Tai Kim Cương E10234
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10234
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 24
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 67.800.000 VND 
Bông Tai Kim Cương E10262
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10262
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 40
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 120.800.000 VND 
Vỏ Bông Tai Kim Cương E10117
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10117
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 48
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 45.300.000 VND 
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2 3 … 8  Trang sauarrow-go
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG
 
icon hotline