Nhẫn, vỏ nhẫn, giá nhẫn kim cương tại Hưng Phát USA
test

Nhẫn, vỏ nhẫn, giá nhẫn kim cương tại Hưng Phát USA

Trang chủ >> Nhẫn Kim Cương
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2 3 … 29  Trang sau
Vỏ Nhẫn Kim Cương B11326
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B11326
Vàng:
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 28
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Kim Cương B11326

Vỏ Nhẫn Kim Cương B11326

18KGiá: 34.500.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B12120
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B12120
Vàng:
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 87
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Kim Cương B12120

Vỏ Nhẫn Kim Cương B12120

18KGiá: 85.300.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B12069
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B12069
Vàng:
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 118
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Kim Cương B12069

Vỏ Nhẫn Kim Cương B12069

18KGiá: 144.700.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B11570
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B11570
Vàng:
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 10
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Kim Cương B11570

Vỏ Nhẫn Kim Cương B11570

18KGiá: 43.600.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B11412
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm:
Vàng:
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 38
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Kim Cương B11412

Vỏ Nhẫn Kim Cương B11412

18KGiá: 36.000.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B12140
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B12140
Vàng:
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 72
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 74.600.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B12440
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B12440
Vàng:
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 64
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Kim Cương B12440

Vỏ Nhẫn Kim Cương B12440

18KGiá: 64.200.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B12362
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B12362
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 88
Tổng trọng lượng (carat): 0.84
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Kim Cương B12362

Vỏ Nhẫn Kim Cương B12362

18KGiá: 48.300.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B10531
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B10531
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 40
Tổng trọng lượng (carat): 0.97
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Kim Cương B10531

Vỏ Nhẫn Kim Cương B10531

18KGiá: 39.200.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B10517
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B10517
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 74
Tổng trọng lượng (carat): 0.87
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Kim Cương B10517

Vỏ Nhẫn Kim Cương B10517

18KGiá: 54.200.000 VND 
Vỏ Nhẫn Trơn D10868
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: D10868
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 18
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 24.800.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B10293
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B10293
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 84
Tổng trọng lượng (carat): 0.80
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 43.400.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B10623
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B10623
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 56
Tổng trọng lượng (carat): 0.46
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 27.500.000 VND 
Nhẫn Kim Cương B11090
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B11090
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 42
Tổng trọng lượng (carat): 0.22
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
WHTGiá: 54.500.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B12127
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B12127
Vàng:
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 156
Tổng trọng lượng (carat): 1.79
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 95.700.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B11523
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B11523
Vàng:
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 62
Tổng trọng lượng (carat): 3.09
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
WHTGiá: 133.800.000 VND 
Nhẫn Kim Cương B10245
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B10245
Vàng:
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 8
Tổng trọng lượng (carat): 0.28
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
WHTGiá: 58.500.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B11482
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm:
Vàng:
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
WHTGiá: 59.500.000 VND 
Nhẫn Kim Cương D10845
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: D10845
Vàng: 18K
Màu sắc: Yellow
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 12
Tổng trọng lượng (carat): 1.29
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 81.800.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B10072
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B10072
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 28
Tổng trọng lượng (carat): 0.58
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 36.500.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B11673
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B11673
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 96
Tổng trọng lượng (carat): 1.06
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 105.300.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B12039
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B12039
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 24
Tổng trọng lượng (carat): 1.28
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 177.600.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B10066
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B10066
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 30
Tổng trọng lượng (carat): 0.77
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 44.000.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B10326
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B10326
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 52
Tổng trọng lượng (carat): 0.71
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 48.500.000 VND 
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2 3 … 29  Trang sauarrow-go
Sản Phẩm Đã XemSửa
  Find us on facebook

  Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

  Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

  Đăng Ký Nhận Email

  Newsletter.Email

  Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
  MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
  Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

  logo_large
  KIỂM TRA ĐƠN HÀNG
   
  icon hotline