test

Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương, Necklaces & Pendants. Hung Phat Diamonds & Jewelry

Trang chủ >> Dây Chuyền & Mặt >> Vỏ Mặt Kim Cương
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2 3 … 9  Trang sau
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1042
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1042
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 57
Tổng trọng lượng (carat): 0.33
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&Prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1042

Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1042

18KGiá: 25.500.000 VND 
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1290
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1290
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 56
Tổng trọng lượng (carat): 0.6
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro,channel,bezel
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1290

Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1290

18KGiá: 33.000.000 VND 
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1289
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1289
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 54
Tổng trọng lượng (carat): 0,58
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&Prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1289

Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1289

18KGiá: 31.000.000 VND 
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1291
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1291
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 58
Tổng trọng lượng (carat): 0.86
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&Prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1291

Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1291

18KGiá: 43.700.000 VND 
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1716
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1716
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 28
Tổng trọng lượng (carat): 0.42
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro,Bezel&Prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1716

Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1716

18KGiá: 22.800.000 VND 
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1270
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1270
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 25
Tổng trọng lượng (carat): 0.43
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro,channel&Bezel
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1804
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1804
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 68
Tổng trọng lượng (carat): 0.46
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro,prong&Bezel
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1804

Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1804

18KGiá: 28.400.000 VND 
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1283
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1283
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 55
Tổng trọng lượng (carat): 0.29
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1283

Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1283

18KGiá: 21.900.000 VND 
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1293
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1293
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 80
Tổng trọng lượng (carat): 0.84
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro,bezel&prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1293

Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1293

18KGiá: 40.600.000 VND 
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1294
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1294
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 66
Tổng trọng lượng (carat): 0.82
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1294

Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1294

18KGiá: 38.100.000 VND 
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1316
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1316
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 29
Tổng trọng lượng (carat): 0.26
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro,channel&prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1591
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1591
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 12
Tổng trọng lượng (carat): 0.30
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1427
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1427
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 101
Tổng trọng lượng (carat): 0,87
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: micro,channel&prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1422
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1422
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 161
Tổng trọng lượng (carat): 1.92
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: micro&prong
Vỏ mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1443
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1443
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 24
Tổng trọng lượng (carat): 0.14
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: micro&prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1441
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1441
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 21
Tổng trọng lượng (carat): 0.50
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: micro&prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1433
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1433
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 84
Tổng trọng lượng (carat): 0.47
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: micro,channel&prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1420
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1420
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 119
Tổng trọng lượng (carat): 1.13
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: micro&prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1439
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1439
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 24
Tổng trọng lượng (carat): 0.14
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: micro&prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1431
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1431
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 63
Tổng trọng lượng (carat): 0.35
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: micro,channel&prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1436
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1436
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 65
Tổng trọng lượng (carat): 0.46
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: micro,channel&prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1442
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1442
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 20
Tổng trọng lượng (carat): 0.1
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: micro&prong
18KGiá gốc: 15.500.000 VND
Giá giảm: 14.000.000 VND 
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1428
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1428
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 56
Tổng trọng lượng (carat): 0.69
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: micro,bezel&prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1425
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1425
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 40
Tổng trọng lượng (carat): 0.35
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: micro,channel&prong
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2 3 … 9  Trang sauarrow-go
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG