Hung Phat Diamonds & Jewelry
®
Thế giới hột xoàn của bạn.
Điện thoại:    (08) 39.39.39.18
International Number:    1-408-299-0988
Mã kim cương# O2131368284F