Thế giới hột xoàn của bạn | HưngPhátUSA

Trang chủ >> Tìm Kiếm Kim Cương
Tìm theo mã kim cương trong kho
407.741 viên Kim Cương cho quý khách lựa chọn
Xem video hướng dẫn
Hình Dáng
Shape
Round
round check diamond
Princess
Emerald
emerald check diamond
Radiant
radiant check diamond
Oval
oval check diamond
Pear
pear check diamond
Marquise
marquise check diamond
Heart
heart check diamond
Asscher
asscher check diamond
Cushion
cushion check diamond
Kích Thước
(Ly)
36 - 45
45 - 54
54 - 63
63 - 72
72 - 81
81 - 9
T - 90
Giá
Giá
Price
VND VND
Carat
Carat
Màu Sắc
Color
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
Nét Cắt
Cut
All
Tất Cả
Ideal
Lý Tưởng
Premium
Cao Cấp
Very Good
Rất Tốt
Good
Tôt
Fair
Khá
Độ Tinh Khiết
Clarity
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
Reports
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới

Kết quả: 1.018 Kim Cương

Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 34     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So Sánh
Compare
Hình Dáng
Shape
Carat
Carat
Kích Thước
(Ly)
Màu Sắc
Color
Độ Tinh Khiết
Clarity
Nét Cắt
Cut
Độ Bóng
Polish
Đối Xứng
Symmetry
Phát Quang
Fluorescence
Kiểm Định
Report
Độ Rộng
Table
Độ Sâu
Depth
Giá(VND)
Price
Chi Tiết
Details

Kim cương Round,trọng lượng 0,95 carat (6 ly 45 ), màu sắc F, nét cắt Fair, độ tinh khiết VS1.

Round
0,95 6 Ly 45 F VS1 Fair Good Fair None GIA 6755,4 88.900.000
3706
Xem
round diamond E2105497060B ncea Round 0,95 6 Ly 45 F VS1 GIA Fair 6.45 x 6.58 x 3.61 55,4 67 Good Fair None 88.900.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 1,00 carat (6 ly 45 ), màu sắc F, nét cắt Very Good, độ tinh khiết VS1.

Round
1,00 6 Ly 45 F VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6159,5 120.200.000
5008
Xem
round diamond Z7115312216O mcut Round 1,00 6 Ly 45 F VS1 GIA Very Good 6.45 x 6.47 x 3.84 59,5 61 Slightly Thick - Thick None Excellent Excellent None 120.200.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 0,90 carat (6 ly 35 ), màu sắc G, nét cắt Good, độ tinh khiết VS1.

Round
0,90 6 Ly 35 G VS1 Good Good Good None GIA 6356,7 120.400.000
5015
Xem
round diamond P3114553316I mcob Round 0,90 6 Ly 35 G VS1 GIA Good 6.35 x 6.46 x 3.63 56,7 63 Small Good Good None 120.400.000 GIA  Xóa
Round
0,97 6 Ly 56 G VS1 Fair Good Fair None GIA 5854,4 120.900.000
5036
Xem
round diamond D4114816539Z ebce Round 0,97 6 Ly 56 G VS1 GIA Fair 6.56 x 6.61 x 3.58 54,4 58 Thin - Slightly Thick None Good Fair None 120.900.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 0,88 carat (6 ly 31 ), màu sắc F, nét cắt Very Good, độ tinh khiết VS1.

Round
0,88 6 Ly 31 F VS1 Very Good Excellent Very Good None GIA 6258,2 123.900.000
5164
Xem
round diamond P2114505895F eaco Round 0,88 6 Ly 31 F VS1 GIA Very Good 6.31 x 6.34 x 3.68 58,2 62 Thin - Slightly Thick Excellent Very Good None 123.900.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 1,03 carat (6 ly 30 ), màu sắc G, nét cắt Fair, độ tinh khiết VS1.

Round
1,03 6 Ly 3 G VS1 Fair Good Fair None GIA 6562,5 127.700.000
5321
Xem
round diamond L3112919086P emnh Round 1,03 6 Ly 3 G VS1 GIA Fair 6.30 x 6.34 x 3.95 62,5 65 Slightly Thick - Very Thick None Good Fair None 127.700.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 0,90 carat (6 ly 31 ), màu sắc G, nét cắt Very Good, độ tinh khiết VS1.

Round
0,90 6 Ly 31 G VS1 Very Good Excellent Very Good None GIA 6258,5 128.200.000
5341
Xem
round diamond Z3115533656Q emen Round 0,90 6 Ly 31 G VS1 GIA Very Good 6.31 x 6.35 x 3.70 58,5 62 Medium - Slightly Thick None Excellent Very Good None 128.200.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 1,01 carat (6 ly 53 ), màu sắc F, nét cắt Very Good, độ tinh khiết VVS1.

Round
1,01 6 Ly 53 F VVS1 Very Good Excellent Very Good None GIA 6059,4 128.800.000
5366
Xem
round diamond S0109825959Y emhm Round 1,01 6 Ly 53 F VVS1 GIA Very Good 6.53 x 6.56 x 3.89 59,4 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Very Good None 128.800.000 GIA  Xóa
Round
1,01 6 Ly 35 G VS1 Very Good Very Good Good None GIA 6260,6 128.800.000
5366
Xem
round diamond C1114070466G emhm Round 1,01 6 Ly 35 G VS1 GIA Very Good 6.35 x 6.48 x 3.89 60,6 62 Thin - Very Thick Very Small Very Good Good None 128.800.000 GIA  Xóa
Round
0,92 6 Ly 35 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6059 128.800.000
5366
Xem
round diamond O0112154240Z emhm Round 0,92 6 Ly 35 G VS1 GIA Very Good 6.35 x 6.40 x 3.76 59 60 None Excellent Excellent None 128.800.000 GIA  Xóa
Round
1,01 6 Ly 45 F VVS1 Ideal Very Good Very Good None GIA 5561,4 128.800.000
5366
Xem
round diamond F0112119079C emhm Round 1,01 6 Ly 45 F VVS1 GIA Ideal 6.45 x 6.48 x 3.97 61,4 55 Thin - Medium None Very Good Very Good None 128.800.000 GIA  Xóa
Round
1,01 6 Ly 41 F VVS1 Premium Excellent Very Good None GIA 5861,8 128.800.000
5366
Xem
round diamond B5110695412M emhm Round 1,01 6 Ly 41 F VVS1 GIA Premium 6.41 x 6.46 x 3.98 61,8 58 Thin - Slightly Thick None Excellent Very Good None 128.800.000 GIA  Xóa
Round
1,04 6 Ly 51 F VVS1 Premium Excellent Very Good None GIA 5861,5 129.000.000
5373
Xem
round diamond M0112069031S emho Round 1,04 6 Ly 51 F VVS1 GIA Premium 6.51 x 6.55 x 4.01 61,5 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Very Good None 129.000.000 GIA  Xóa
Round
1,27 6 Ly 93 F VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5762,2 131.200.000
5467
Xem
round diamond T3116123569K eeet Round 1,27 6 Ly 93 F VVS1 GIA Premium 6.93 x 6.96 x 4.32 62,2 57 Medium - Medium None Excellent Excellent None 131.200.000 GIA  Xóa
Round
1,00 6 Ly 47 G VS1 Very Good Very Good Good None GIA 6159,1 131.400.000
5476
Xem
round diamond N3115887759S eetn Round 1,00 6 Ly 47 G VS1 GIA Very Good 6.47 x 6.56 x 3.85 59,1 61 Thin - Thick Very Small Very Good Good None 131.400.000 GIA  Xóa
Round
1,01 6 Ly 41 F VS1 Fair Good Fair None GIA 6760,6 131.700.000
5488
Xem
round diamond Z797569000B eehn Round 1,01 6 Ly 41 F VS1 GIA Fair 6.41 x 6.49 x 3.91 60,6 67 None Good Fair None 131.700.000 GIA  Xóa
Round
1,00 6 Ly 31 F VS1 Ideal Very Good Very Good None GIA 5662,7 133.200.000
5550
Xem
round diamond J4116230038W etan Round 1,00 6 Ly 31 F VS1 GIA Ideal 6.31 x 6.40 x 3.99 62,7 56 Medium - Thick Very Good Very Good None 133.200.000 GIA  Xóa
Round
0,94 6 Ly 3 F VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5561,3 133.900.000
5578
Xem
round diamond J7114844892V etmt Round 0,94 6 Ly 3 F VS1 GIA Ideal 6.30 x 6.34 x 3.87 61,3 55 Medium - Thin Excellent Excellent None 133.900.000 GIA  Xóa
Round
0,94 6 Ly 3 F VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5561,3 133.900.000
5579
Xem
round diamond S7108099523I etmh Round 0,94 6 Ly 3 F VS1 GIA Ideal 6.30 x 6.34 x 3.87 61,3 55 Medium - Thin Excellent Excellent None 133.900.000 GIA  Xóa
Round
0,91 6 Ly 3 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6059,5 135.100.000
5628
Xem
round diamond A3114236506Y etuh Round 0,91 6 Ly 3 G VS1 GIA Very Good 6.30 x 6.32 x 3.76 59,5 60 Medium - Medium None Excellent Excellent None 135.100.000 GIA  Xóa
Round
1,01 6 Ly 41 F VVS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5662,4 136.000.000
5665
Xem
round diamond N3107877956A ehbh Round 1,01 6 Ly 41 F VVS1 GIA Ideal 6.41 x 6.46 x 4.01 62,4 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 136.000.000 GIA  Xóa
Round
1,01 6 Ly 44 F VVS1 Ideal Very Good Very Good None GIA 5561,9 136.000.000
5665
Xem
round diamond W2107877957Q ehbh Round 1,01 6 Ly 44 F VVS1 GIA Ideal 6.44 x 6.50 x 4.00 61,9 55 Thin - Medium None Very Good Very Good None 136.000.000 GIA  Xóa
Round
0,93 6 Ly 34 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5959,7 136.100.000
5672
Xem
round diamond P1114431190N ehaa Round 0,93 6 Ly 34 G VS1 GIA Premium 6.34 x 6.38 x 3.80 59,7 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 136.100.000 GIA  Xóa
Round
1,00 6 Ly 3 G VS1 Premium Excellent Very Good None GIA 5962,5 136.900.000
5704
Xem
round diamond V8114534397E ehmu Round 1,00 6 Ly 3 G VS1 GIA Premium 6.30 x 6.35 x 3.95 62,5 59 Excellent Very Good None 136.900.000 GIA  Xóa
Round
0,94 6 Ly 34 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6259,8 137.600.000
5733
Xem
round diamond X0114845247C ehha Round 0,94 6 Ly 34 G VS1 GIA Very Good 6.34 x 6.36 x 3.80 59,8 62 Slightly Thick - Medium None Excellent Excellent None 137.600.000 GIA  Xóa
Round
0,94 6 Ly 34 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6259,8 137.600.000
5733
Xem
round diamond Q8113761357R ehha Round 0,94 6 Ly 34 G VS1 GIA Very Good 6.34 x 6.36 x 3.80 59,8 62 Slightly Thick - Medium None Excellent Excellent None 137.600.000 GIA  Xóa
Round
0,90 6 Ly 32 F VS1 Very Good Very Good Excellent None GIA 6059,3 137.700.000
5739
Xem
round diamond X8115138791E ehhh Round 0,90 6 Ly 32 F VS1 GIA Very Good 6.32 x 6.34 x 3.75 59,3 60 Thin - Medium None Very Good Excellent None 137.700.000 GIA  Xóa
Round
0,90 6 Ly 34 G VVS1 Very Good Good Good None GIA 6158,3 138.100.000
5756
Xem
round diamond R5115533651U ehob Round 0,90 6 Ly 34 G VVS1 GIA Very Good 6.34 x 6.37 x 3.70 58,3 61 Thin - Slightly Thick Small Good Good None 138.100.000 GIA  Xóa
Round
1,00 6 Ly 4 F VS1 Good Excellent Very Good None GIA 6460,8 138.700.000
5781
Xem
round diamond C8114833221J eubb Round 1,00 6 Ly 4 F VS1 GIA Good 6.40 x 6.50 x 3.92 60,8 64 Medium - Thick None Excellent Very Good None 138.700.000 GIA  Xóa
Round
0,99 6 Ly 56 G VS1 Fair Good Good None GIA 6557 141.000.000
5874
Xem
round diamond S728853083G euuh Round 0,99 6 Ly 56 G VS1 GIA Fair 6.56 x 6.69 x 3.78 57 65 Very Thin - Thin Small Good Good None 141.000.000 GIA  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 34     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG